88 -മത് ശിവഗിരി ആഗോള ഓൺലൈൻ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ നാലാം ദിവസം

Uncategorized

88 -മത് ശിവഗിരി ആഗോള ഓൺലൈൻ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ നാലാം ദിവസം , സംഘടന സമ്മേളനത്തിൽ, കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ബിജു പ്രഭാകർ ഐ എ എസ് സംസാരിക്കുന്നു.

https://www.facebook.com/sivagirimuttlive/videos/206747811080801/